Zápis zastupitelsvo 13.8.2021
Zápis zastupitelsvo 13.8.2021
PDF - 1.58 MB
Zápis zastupitelstva 28.7.2021
Zápis zastupitelsvo 28.7.2021
PDF - 161.32 KB
Zápis zastupitelsvo 21.5.2021
Zápis zastupitelsvo 21.5.2021
PDF - 184.25 KB
Zápis zastupitelsvo 5.3.2021
Zápis zastupitelsvo 5.3.2021
PDF - 195.72 KB
Zápis zastupitelsvo 11.12.2020
Zápis zastupitelsvo 11.12.2020
PDF - 224.86 KB
Zápis zastupitelsvo 17.9.2020
Zápis zastupitelsvo 17.9.2020
PDF - 196.04 KB
Zápis zastupitelsvo 14.8.2020
Zápis zastupitelsvo 14.8.2020
PDF - 185.63 KB
Zápis zastupitelsvo 26.6.2020
Zápis zastupitelsvo 26.6.2020
PDF - 189.16 KB
Zápis zastupitelstvo 7.5.2020
Zápis zastupitelsvo 7.5.2020
PDF - 212.54 KB
Zápis zastupitelstva 18.3.2020
Zápis zastupitelsvo 18.3.2020
PDF - 195.4 KB
Zápis zastupitelstva 7.2.2020
Zápis zastupitelsvo 7.2.2020
PDF - 204.06 KB
Zápis zastupitelstvo - 13.12.2019
Zápis zastupitelsvo 13.12:2019
PDF - 152.55 KB
Zápis zastupitelsvo - 31.10.2019
Zápis zastupitelstvo 31.10.2019
PDF - 85.96 KB
Zápis zastupitelsvo - 4.9.2019
Zápis zastupitelsvo 4.9.2019
PDF - 150.23 KB
Zápis zastupitelsvo - 12.6.2019
Zápis zastupitelsvo 12.6.2019
PDF - 184.54 KB
Zápis zastupitelsvo - 30.5.2019
Zápis zastupitelsvo 30.5.2019
PDF - 161.69 KB
Zápis zastupitelsvo - 15. 3. 2019
Zápis zastupitelsvo 15. 3. 2019
PDF - 124.61 KB
Zápis zastupitelsvo - 8. 2. 2019
Zápis zastupitelsvo 8. 2. 2019
PDF - 147.26 KB
Zápis zastupitelsvo - 14. 12. 2018
Zápis zastupitelsvo 14. 12. 2018
PDF - 151.81 KB
Zápis zastupitelsvo - 26. 10. 2018
Zápis zastupitelsvo 26. 10. 2018
PDF - 136.08 KB