Zápis zastupitelstvo - 13.12.2019
Zápis zastupitelsvo 13.12:2019
PDF - 152.55 KB
Zápis zastupitelsvo - 31.10.2019
Zápis zastupitelstvo 31.10.2019
PDF - 85.96 KB
Zápis zastupitelsvo - 4.9.2019
Zápis zastupitelsvo 4.9.2019
PDF - 150.23 KB
Zápis zastupitelsvo - 12.6.2019
Zápis zastupitelsvo 12.6.2019
PDF - 184.54 KB
Zápis zastupitelsvo - 30.5.2019
Zápis zastupitelsvo 30.5.2019
PDF - 161.69 KB
Zápis zastupitelsvo - 15. 3. 2019
Zápis zastupitelsvo 15. 3. 2019
PDF - 124.61 KB
Zápis zastupitelsvo - 8. 2. 2019
Zápis zastupitelsvo 8. 2. 2019
PDF - 147.26 KB
Zápis zastupitelsvo - 14. 12. 2018
Zápis zastupitelsvo 14. 12. 2018
PDF - 151.81 KB
Zápis zastupitelsvo - 26. 10. 2018
Zápis zastupitelsvo 26. 10. 2018
PDF - 136.08 KB