Zápis zastupitelsvo - 15. 3. 2019
Zápis zastupitelsvo 15. 3. 2019
PDF - 124.61 KB
Zápis zastupitelsvo - 8. 2. 2019
Zápis zastupitelsvo 8. 2. 2019
PDF - 147.26 KB
Zápis zastupitelsvo - 14. 12. 2018
Zápis zastupitelsvo 14. 12. 2018
PDF - 151.81 KB
Zápis zastupitelsvo - 26. 10. 2018
Zápis zastupitelsvo 26. 10. 2018
PDF - 136.08 KB