TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Jazyky

Čeština

Aktuality

14. říjen 2016

Informace k provozování kotlů na pevná pavliva

Informace k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů (kotlů) na pevná paliva od 10 do 300 kW včetně

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění je povinen (§ 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů)

  • zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou,
  • přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.

Provozovatelem spalovacího stacionárního zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje.

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně má povinnost předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

Odborně způsobilá osoba byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě a tímto dokladem prokazuje své oprávnění k požadované činnosti.

Seznam odborně způsobilých osob je zveřejněn na webových stránkách www.APTT.cz nebo přímo na stránkách výrobců, např. http://www.viadrus.cz/revize-115.html.

V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).

Cílem kontroly je nejen zajištění souladu provozu spalovacího stacionárního zdroje s požadavky zákona o ochraně ovzduší a technickými pokyny výrobce zdroje, ale také další poradenská a konzultační činnost odborně způsobilé osoby, která by měla doporučit postupy k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu zdroje, případně doporučit modernizaci či doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu apod.

Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou.

Provedením této kontroly stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje nejsou nijak dotčeny další povinnosti provozovatele vyplývající z jiných právních předpisů, např. nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů, nebo vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, a z pokynů výrobce spalovacího stacionárního zdroje.

 

Kontakt

Trnava 156
763 18 Trnava u Zlína

Tel : +420 577 988 223
Fax : +420 577 988 293
E-mail: outrnava@avonet.cz

více

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Středa

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Svozový kalendář 2017

Svozový kalendář 2017 – pondělí

Odvoz odpadků
15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10.,
13.11., 27.11., 11.12., 23.12. SO

Odvoz plastů
22.5., 19.6., 17.7., 14.8., 11.9.,
9.10., 6.11., 4.12. 

.....png

Aktuality na email 


Informace o použití

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

foto
znak malý
TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 26.05.2017 v 09:54       Oficiální stránky © 2014       webdesign: Origine